شهریه ها بر اساس ترم 10 جلسه ای در سال 96 به شرح زیر خواهد بود:

کلاسهای گروه نوازی پنجشنبه: 200.000 تومان

شهریه کلاس های گروهی و خصوصی کودک : 300.000 تومان

شهریه کلیه کلاس های عادی: 400.000 تومان

شهریه کلاس های ویژه: 500.000 تومان
(کلاس آقای بهبهانی، خانم احتشام و آقای شیرین گو کلاس های ویژه می باشند)