برای دریافت دیپلم موسیقی چه باید کرد؟
دوره دیپلم موسیقی یک پروسه 9 ماهه است که معمولا مانند یک سال تحصیلی از مهر ماه تا خرداد ماه به طول می انجامد. ثبت نام دوره دیپلم موسیقی معمولاً از مرداد ماه تا اوایل شهریور ماه انجام می شود و پس از تعین سطح و کلاس بندی، کلاسها از مهرماه آغاز می شود، دروس تئوری موسیقی و ساز تخصصی از همان ابتدای دوره تدریس می شود و هنرجویانی که آمادگی لازم را برای آزمون کسب می نمایند می توانند در دی ماه در آزمون شرکت نموده و حداکثر سه استاندارد را امتحان دهند. در صورت عدم آمادگی دانشجویان برای آزمون دی ماه، دانشجویان می توانند در آزمون خرداد ماه شرکت نمایند که در صورت قبولی،6 گواهی مهارت آموزی دریافت می نمایند و چنانچه در درس یا درسهایی نمره لازم را کسب ننمایند، می توانند در آزمون شهریورماه دروس مردودی را تکرار نمایند.
پس از اخذ 6 گواهی مهارتی، این گواهی نامه ها به اداره آموزش پرورش فرستاده می شود و پس از استعلامات لازم، گواهی دیپلم کاردانش موسیقی برای متقاضیان صادر می گردد.
نام آزمونی که توسط موسسات برگزار می گردد، آزمون جامع است که به صورت سراسری برگزار می گردد. معمولاً یک هفته آزمونهای تئوری و یک هفته آزمونهای عملی برگزار می شود و نمره قبولی برای آزمون تئوری و عملی نمره 14است که 5نمره از این نمره دست موسسه است که به آزمونهای کلاسی و حضور مرتبدرکلاس و فعالیتهای کلاسی تعلق دارد.
نوع دیگری از آزمون دیپلم موسیقی بنام آزمون ادواری نیز وجود دارد که در این نوع آزمون، متقاضی مستقیماً به اداره ارشاد مراجعه نموده و پس از ثبت نام مستقیما در آزمون شرکت می نماید و نیازی به حضور در کلاس ندارد. این نوع آزمون بیشتر برای افرادی توصیه می شود که ازسطح بالایی در تئوری موسیقی و نوازندگی قرار دارند و فقط نیاز به مدرک موسیقی دارند