شاید در وادی موسیقی افرادوهنرجویان بسیاری علاقه مند به فراگیری موسیقی کلاسیک ویا پاپ هستند،اماتفاوت این دوبرایشان هنوز مبهم ونامعلوم است.حال چندسؤال پیش میاید ؟؟؟

آیا موسیقی کلاسیک راموسیقی سنتی اروپاگویند ؟ آیاکلاسیک همان سنت است ؟ ویا سنت را میتوان کلاسیک خواند؟ ویاحتی میتوانیم بگوییم که مفهوم موسیقی کلاسیک به همان دوره کلاسیک اروپا برمیگردد؟

واژه ی کلاسیک(classique)؛ هراثرهنری که مطابق اصول وقواعد قدیم که به حدکمال خودرسیده باشدوبرای نسلهای بعد نمونه گردد.

تعریف موسیقی کلاسیک؛ هرچند درتعریف این واژه همچنان تعریف دقیقی بدست نرسیده است،اماواژه ی کلاسیک درموسیقی میتواندبه پدیده ای اطلاق شودکه دراکثردوره های مختلف موسیقی بکارمیرود.

پس درتعریف موسیقی کلاسیک میتوان گفت که درنقطه ای ازتاریخ که موسیقی نوشته وبصورت اصولی یااصطلاحاً مدرسه ای پیگیری شده وامروزه این اصول وقاعده دراختیارهنرمندان وعلاقه مندان به موسیقی،قراردارد.

امادرنقطه مقابل کلاسیک میتوان سنت راقرار داد،درواقع سنت ازسینه به سینه میاید چیزی که ازگذشتگان بصورت نسل به نسل وسینه سینه رسیده والزاماً قاعده نوشتاری وکاربرد مدرسه ای ومکتوب ندارد،شاید بتوان آنرانوشت اماعمق آن درنوشته نشدن آن است.پس بااین تعریف تفاوت کلاسیک وسنتی رادرک کرده ونمیتوان گفت موسیقی کلاسیک درواقع همان موسیقی سنتی اروپا است.همچنین بادرک کلاسیک نباید ذهنها بسمت کهن بودن وقدیمی فکرکردن برود.ما درموسیقی کلاسیک خلاقیتهای مدرن راهم شاهدهستیم اماچون درچهارچوب واساس کلاسیک(کلاسیک نویسی) نوشته واجرامیشود به نوعی آنراهم موسیقی کلاسیک مینامند.

موسیقی قرون وسطی (( کلاسیک ))

درقرون وسطی موسیقی بیشتردرخدمت کلیسا ومراسمات مذهبی بود.موسیقیدانان درخدمت کلیسا بودندوزنان ازآوازخواندن درکلیسا محروم بودند.
حالتها(NUANCES): اغلب دریک قطعه بصورت ناگهانی قوی یاضعیف میشد.کم وبیش از کرشندو و دکرشندو استفاده میشد.

دراین دوره سازهای بادی وزهی متعددی موجودبوداماسازهای شستی دارای دوره باروک ارگ وکلاوسن(هارپسیکورد)بودند.

بافت: همانطورکه پیشتراشاره شددراوایل این دوره بافت موسیقی اغلب هموفونیک بود،اماآنچه موسیقی باروک راازدیگردوره هامتمایز میسازدموسیقی پلی فونیک آن است.باخ آثارش پلی فونیک بود.وی مظهرموسیقی باروک ومرگ اوپایان بخش موسیقی این دوره بود.

آکوردها: آکوردها دراین دوره بسیارمهم بودند.مطبوعیت آکوردها مهم بود.خط ملودی باسی که مبنای آکوردها بوداهمیت بسیاری یافت.

دستاوردهای موسیقی دوره باروک؛

تکامل ارکستر،پیدایش اُپرا،پیدایش سونات(آثارچندموومانی برای یک یاچندساز)آفرینش سوئیت(مجموعه ای ازچندموومان الهام گرفته ازرقصهای کلاسیک)کانتات(قطعه ای برای کرال درآیین کلیسایی)اورتوریو(اثری طولانی برای کر،تکخوانهاوارکستر،براساس متنی روایی)

موسیقی دوره کلاسیک

موسیقی کلاسیک( clasiousشاهانه)

واژه کلاسیک درفرهنگ لغت(classique)؛  هراثرهنری که مطابق اصول وقواعدقدیم که درحدکمال رسیده باشدکه برای نسلهای بعدنمونه گردد

تعریف موسیقی کلاسیک؛ واژه کلاسیک درموسیقی میتواندبه پدیده ای اطلاق شودکه میتوانددراکثردوره های مختلف موسیقی بکاربرود.امادراینجالازم است تعریفی دقیق تروپویاتروکاربردی ارائه شود،هرچندتابه اکنون تعریفی دقیق ازاین واژه پرمحتوابدست نرسیده امامیتوان بصورت خلاصه موسیقی کلاسیک راازچنددیدگاه موردبررسی قرارداد:

1)واژه کلاسیک درفرهنگ 2)تعریف موسیقی کلاسیک 3)بررسی دوران موسیقی کلاسیک

4)بررسی سبکهای مختلف موسیقی کلاسیک

بررسی دوران تاریخی موسیقی کلاسیک


زمینه تاریخی:این دوره به دوره روشن فکری معروف بود.درابتدا بصورت منفی وموردسوءاستفاده درباریان قرارمیگرفت،امابعدازآن کم کم به سمت وسوی انسان گرایی(اومانیسم)مثبت کشیده وتوجه به انسان واحساسات طبیعی وی ارزش زیادی پیداکرده بود.این جنبشس روشنفکرانه دراوایل دوره کلاسیک رخ داد،

که یکی ازرهبران این جنبش ژان ژاک روسوبود.

انقلاب صنعتی اروپاباعث شده بودکه موسیقی رشدپیدا کندوانسانهای طبقه متوسط جامعه هم ارزش پیدا کنند.

ازدیگررهبران وعوامل وآثار مؤثراین دوره میتوان به بزرگانی چون(فردریک کبیر،شیلر،موتسارت دراُپرای فلوت سحرآمیز،بتهوون درشاهکارقرن یعنی سمفونی شماره 9)اشاره کرد

باتوجه به رشدقشرمتوسط جامعه،هنرموسیقی نیز کم کم رشدوبین عموم رایج شد.تأثیرات اقتصادی این دوره باعث  شده بودکمپانیهای اُپراوسالنهای اُپرایی دربارها تعطیل واکثراًدچار رکودفرهنگی هنری خاصی گردند.

ولی موسیقی سازی همچنان پاربرجامانده بود.دراین دوره تفکرخاص ونابی برموسیقی حاکم بود(هنربخاطرهنر).چاپ آثارموسیقی افزایش یافت.دراین زمان اولین کتاب تاریخی موسیقی نوشته شد.یکی ازشاخصه های موسیقی این دوره خروج موسیقی ازناسیونالیست بودن وهمینطوراجراهای خشک وپرزینت باروک،وبین المللی شدن آن،چیزی که درآثاربتهوون به وفوردیده میشد.دراین دوره آلمان کشوری بودکه بیشترن سهم رادراروپایی کردن زبان موسیقی داشت،زیراموسیقی وسبکهای موسیقایی نقاط مختلف اروپارامیگرفت وباتلفیقی ازفرهنگ بومی خودبصورت نوشتاری ودیداری وحتی شنیداری به نقاط مختلف اروپا عرضه میداشت.همچنین سبک موسیقی آلمان ترکیبی ازسبکهای مختلف موسیقی دیگرکشورها بود.

موسیقی کلاسیک قابل فهم وبه دوراز پیچیدگیها وتزئینات بود.ساده کردن فرمها وسبکهای مختلف،زیباشدن وساده کردن ملودیهابدورازقوائدپیچیده کنترپوآنتیک،ازدیگرویژگیهای این دوره بود.

سبکهای موسیقی دوره کلاسیک

1)سبک اوایل کلاسیک(1770-1700)

شامل دوسبک{روکوکو،اکسپرسیو}

روکوکو؛پایتخت آن درفرانسه بود.سبکی که به(سبک پیشرو)معروف بود،درمجالس ومحافل اشرافی ظهورپیداکرد.

ازویژگیهای آن میتوان به(ظرافت،دقت،شوخ وآسان بودن)آن اشراه کرد.این سبک به ویژه درهنرهایی چون نقاشی،مجسمه سازی ومعماری بصورت تزئیینی وانتزاعی بکارگرفته میشد.

اکسپرسیو:بانی این سبک آهنگسازان آلمانی بودند.(سبکی حساس وباوقار)سبکی مردمی واجتماعی بدورازتجاوزاشرافیان بود.دراین سبک خط باس حامل،کاملاًبصورت همراهی درآمده بود.

2)سبک پایانی کلاسیک(دوره عظمت کلاسیک)

ازویژگیهای بارزاین سبک آزادی فکری وتخیلی آهنگسازان بودکه میتوانستندآهنگ وملودی خودراهرگونه که میخواهند وباهرحالت وریتمی آغازونیز چرخی هم دردیگرمدهای کلاسیک(تنالیسیون واژه ی دقیقتریست “استاد همدانچی”)درطول یک آهنگ،بزنند.دراین دوره ازآنجاکه موسیقی وین(اتریش)بیشترین نقش رادرشکل گیری این دوره داشتند،وازآنجاکه بیشترین آهنگسازان این زمان یادروین متولدویادرآنجافعالیت میکردند،مکتبی بنام مکتب وین دردوره ی عظمت کلاسیک شکل گرفت.

سازهای ارکسترال این دوره؛

عمده سازهای کنسرتوهای کلاسیک ازسازهای:

-سازهای زهی وویولون(برای ملودی موسیقی وهمراهی تک نوا

ویژگیهای موسیقی قرون وسطی؛

1)اکثرسرودهامذهبی وبرای آقایان بود

2)سرودهاتک بخشی ودارای بافتی مونوفونیک بود

3)موسیقی آوازی برموسیقی سازی غالب بود

4)تصنیف آثارموسیقایی براساس آوازهای گریگوریایی بود

موسیقی قرون وسطی بافروپاشی امپراطوری رم آغازشد.دورانی که مردم به سه طبقه(اشراف،روحانیون،دهقانان)تقسیم بندی میشدند.

موسیقی قرون وسطی موسیقی آوازی تکبخشی کلیسایی بود.اولین کسانی که آواز راوارد موسیقی کردند؛

1)سال 400م. آمبروسیوس(کشیش ایتالیایی)باتحقیق درموسیقی شرق تلفیقی ازموسیقی سرزمین شرق وغرب راواردکلیساکرد.

2)اواخرقرن ششم پاپ گرگوراول مجموعه ای به نام آنتیفونال راخلق کرد.

مجموعه ی آنتیفونال پاپ گریگوراول؛

-آنتیفونال همان کرال دوصدایی بود(گروه اول میخواند گروه دوم پاسخ می داد)

-تک آوایی،یک اکتاوی،بدون ریتم،بازبان لاتین،دارای ملودی بسیار ساده وپیروسیستم مدال

سبکهای موسیقی قرون وسطی؛

1)موسیقی آوازی

2)موسیقی فولکلوریک که(1500م)اوج شکوفایی آن بود

3)مینه زانگ(اواسط قرن12م)تحت تأثیرتروبادورهاوتروورهابوجودآمد

(تروبادوروتروور نسبتی برای اشراف ونجیب زادگان وشوالیه های فرانسوی بود،که ازاوایل قرن11م تااواخرقرن13م ادامه پیداکرد.تروبادوروترووردراثرجریان ضدکلیسایی درباریان به وجودآمدوبرخلاف کلیسا موسیقی راتاحدی به داخل شهرهاکشاندندتامردم عادی هم ازآن بهره مندگردند.این جریان برخلاف کلیساییان که موسیقی رامحدودآقایان کرده وخانمها راازآن منع میکرد،به مدح وستایش خانمها پرداخته وآنهارا موجوداتی پاک وآسمانی میدانستند)

اولین مینه زانگها؛مینه زانگهای دانوبی بود(شاعران واهالی شعروموسیقی که درحوالی دانوب بودند)

دومین مینه زانگها؛(موسیقی درمدح وستایش خانمها تحت تأثیرتروبادور وتروورها)

سومین مینه زانگها(آوازهای شاعرانه وسیاسی بود)

موسیقی قرون وسطی به 2دوره ی هنری تقسیم میشود

دوره ی اول؛

آرس آنتیک:درسال1230درپاریس ظهوریافت وحدود400سال هم به طول انجامید

گسترش موسیقی پولی فونیک.آرس آنتیک آن زمان به عنوان موسیقی پولیفون درکلیسااجرامیشد

دوره دوم؛

آرس نوا:به دنبال آرس آنتیک شکل گرفت که حدود100سال هم به طول انجامید

سرودهای گریگوریایی؛ سرودهای موجوددراوایل قرون وسطی توسط پاپ گریگوراول جمع آوری شده،به سرودهای گریگوریایی معروف شدند،که بیش ازصدسال موسیقی رسمی کلیسای کاتولیک رم بود.

ویژگیهای سرودهای گریگوریایی :معنوی ومقدس،بدون ریتم ووزن آزاد،تک اکتاوی ودرکل ویژگیهای مجموعه ی آنتیفونال راشامل میشد

یکی ازسرودهای شادمانی گریگوریاییAlleluia آله لویا(تورامیستایم خداونگار)،بود

موسیقی غیرمذهبی درقرون وسطی

به جهت کاهش تسلط ونفوذکلیسادراواخرقرون وسطی موسیقی غیر مذهبی شکل گرفت که ازموسیقی توربادوروتروورپیروی میکردند

  آوازهای موسیقی قرون وسطی؛

1)آوازهای تک صدایی(سرودهای گریگوریایی)

آوازهای چندصدایی(ارگانوم ها):گونه ای ازموسیقی قرون وسطاییست که الهام گرفته ازسرودهای گریگ
وریایی+یک یاچندخط ملودیک اضافه

  آهنگسازان این دوره(لیونن،پروتن وگیوم دوماشو)بودندکه نقش بسزایی درموسیقی این دوره بهخصوص

آوازهای ارگانومی،داشتند

موسیقی دوره رنسانس (( کلاسیک ))

تعریف رنسانس(fr/ renaissance)؛

نوزایی وحیات مجدد،اشاره به تحولاتی هنری وصنعتی اروپادراین دوره دارد،که موسیقی به سطح کمال خودرسیده.

دراین دوره تسلط کلیسا برموسیقی بسیار کاهش یافت.درنتیجه خارج شدن موسیقی ازکلیساموسیقیدانان موسیقی رابه داخل شهرکشانده ودرمراسمات مذهبی وازدواج ازآن بهره میبردند.

حرکت رنسانس درصده 15ازایتالیا آغازوکم کم درسراسراروپاگسترش یافت،درواقع ایتالیا پایتخت موسیقی دردوره رنسانس بود.

دراوایل دوره رنسانس موسیقی کروآوازی تحت تأثیرقرون وسطی پررنگ ترشدواغلب بدون سازبود.

ویژگیهای موسیقی دوره رنسانس؛

1)پیدایش وزن درآهنگهاوآوازها

2)کاربردریتم درآثار(دراین دوره ریتم جریانی همواروآرام داشت)

3)قواعدکنترپوآن(قواعدی که درآن دوره به صورت مفیدومختصربرای ملودی سازی وایجادملودی درآثاربکارگرفته میشد)(درقرن16مطبوعیت صداهاوفواصل موسیقی به اوج خودرسید)

4)پیدایش هارمونی صرفاًهمخوانی دراجراهای کروآوازی(هارمونی علمی است که بااصول وقواعدفضاسازی باآکوردهاوآرپژهای مطبوع وهمخوانی دراجراهای کروآوازی،برای ملودیهای یک اثروموسیقی کنترپوآنتیک،ساخته میشود)

5)اختراع پنج خط حامل+ نتهای سفیدوسیاه

(دراینجابدنیست پیدایش نت وخطوط حامل رابدانیم:دراوایل قرون وسطی پاپ گریگوراول،اولین کسی بودکه موسیقی آوازی رابه صورت مکتوب درآوردالبته تاحدودی هم میتوان گفت آنرامینوشت.

دراوایل قرن 11نتهای مربع شکل رایج بود وبرروی یک ودوخط نوشته میشد،که اغلب کاربردآوازی داشت

پس ازآن گوئیدودارتسوguido d arezzo خط دیگری به آن افزودوکلیدهای سُل،فا،دورااختراع کرد.

درقرن14نتهای سیاه وقرمز معمول بود.دررنسانس نتهای سفیدوسیاه که اساس نت نویسی امروزی است،اختراع شد.درپایان قرن 16پنج خط حامل بوجودآمد)

موسیقی مذهبی دوره رنسانس؛

موسیقی مذهبی دوره رنسانس اغلب الهام گرفته ازموسیقی قرون وسطی ومراسمات مذهبی آن دوره بود.موسیقی مذهبی دراین دوره ازدوسبک متفاوت پیروی میکرد:

1)مَس:اثری است آوازی وکرال.ازپنج بخش(کیریه،گلوریا،کردو،سانکتوس،آگنوسدی)تشکیل شده

2)موتت:اثری ایست پلی فونیک وکرال

موسیقی غیرمذهبی دوره رنسانس؛

مردم باالهام ازطبیعت موسیقی برای تکخوانهاوباهمراهی یک یاچندسازمیساختند

مادریگال:اثری است برای چندین تکخوان مبتنی براشعارشاعرانه وعاشقانه درموسیقی غیرمذهبی این دوره

باله:ساده ترازمادریگال بود.آوازی همراه بارقص بودکه بافتی هموفونیک داشت

موسیقی دوره باروک (( کلاسیک ))

موسیقی باروک(  baroque/fr)

معنی لغوی؛(عجیب،غیرعادی،نامنظم،بی قاعده،مرواریدصیقل نیافته)

تاریخچه :  دراین دوره موسیقی برای کلیسا ودربار ساخته میشد،درباریان موسیقی راباحاکمیت مطلق دراختیارخودقرارمیدادند.موسیقیدانان بزرگ اغلب دراختیاردرباربودند(ازجمله این موسیقی دانان میتوان به یوهان سباستین باخ،اشاره کرد)کلیسا مکانی برای جذب مردم عادی برای درک موسیقی روحانی شده بود.موسیقی اغلب ازپدربه پسرمیرسید.

دوره های زمانی موسیقی باروک رابه سه دوره:آغازین(1640-1600)میانی(1680-1640)پایانی(1750-1680)

دوره آغازین:

دراین دوره زمانی موسیقی ها متنهای پرشوروپراحساسی داشتند.بافت موسیقی رایج این دوره هموفونیک بود.

دراین دوره آوازها بهمراهی سازاجرامیشد.

دوره میانی؛

سبک نوینی که ازایتالیا شروع ودراروپاگسترش یافت.کم کم گامهای ماژورومینورابداع شدند.دراین دوره مردم وخصوصاًموسیقیدانان اهمیت زیادی به موسیقی سازی میدادند.ازمحبوبترین سازهای این دوره ویولن بودکه دراجراهای ارکسترال وتک نوازیها(سُلیستها)ازآن بهره میبردند.

دوره پایانی؛

دراین دوره زمانی هارمونی  ازجنبه هایی پدیدآمد.بافت هموفونیک جای خودش رابه موسیقی پلی فونیک

دادوبه اوج خودرسید.(که بازهم ازنمونه های بارز این موسیقی میتوان به اواخردوره باروک جایی که موسیقیدان فقیدیوهان سباستین باخ هنرنمایی میکرد،اشاره کرد)

ویژگیهای موسیقی دوره باروک؛

یگانگی حالت:یک قطعه باروک اغلب بیانگریک حالت است:شادآغازشده وشادتمام میشود.دراین دوره آهنگسازان حالت(nuance)رابه صورت نوشتاری باکاربدهای تئوریک درآوردند.ریتمهاوملودیهابیانگرحالتهای معینی دریک قطعه بودند.البته به استثنای آثارآوازی موسیقی باروک.

ریتم:حالتهای متعدد،ریتمهای مختلفی رابه همراه داشتند.اُلگوهای ریتمیکی که درآغازیک قطعه شنیده میشدمعمولاًدرطی یک اثرتکرارمیشد.

ملودی: این ویژگی دردوره باروک حس یکنواختی داشت.ملودی آغازین یک قطعه بارها درآن شنیده میشد.ملودی دراین دوره به سرعت درحال پیشرفت بود.درموسیقی این دوره بسیاری ازملودیها ریزه کاریها وتزئینات زیادی داشتندکه بخاطرسپردن آنها آسان نیست.ملودیها ازگسترش وپوایایی  ریتمیک شکل میگرفتند.
ز(سُلیست).)

-سازهای بادی چوبی(برای رنگ آمیزی تم وملودی اصلی)

-سازهای بادی برنجی(برای ایجادپاساژهای قوی درطول اجرای آهنگ)منظورازپاساژ،ملودی یاضرب آهنگی است که دوملودی متفاوت رابه هم وصل میکند.

-سازهای کوبه ای(برای تأکیدوریتم)

ویژگیهای موسیقایی دوره کلاسیک؛

ریتم،میزان،تمپو:دراوایل این دوره نوآوری درریتم ومتریک بود.میزانهای دو،چهارویاهشت میزانی وجمله بندیهای ساده.استفاده ازموسیقی فولکلوریک درآثار.ریتمهای نقطه دار،لومباردی وسنکپهای قوی.تمپودراوایل کلاسیک(presto-adagio-largo)بود،ودردوره های بعدی کلاسیک کم کم تمپوهای زیادی آفریده شد.

هارمونی وتنالیته؛ بدلیل سادگی موسیقی این دوره بیشترگامها مد شده بود(ر،فا،سی،سل بمل…)مدهای کلیسایی کاملاًجای خودرا به مدهای ماژورومینور داده بودند،ودرآثارکلاسیک کاملاً تنالیته های این دومدمشخص است.

تم : آهنگسازان یک تم کلی رادرابتدای موومان ارکستراستفاده میکردندوسپس همان تم رادربقیه اثرگسترش میدادند.ملودی ارزش مهمی یافته بود.(ملودی روح موسیقی کلاسیک بود).

فرمهای موسیقی کلاسیک؛ (گاوت،پولونز،منوئت)(واریاسیون برای پیانو)(تریو سونات)کنسرتو سلوکه درکنسرتوهای بتهوون به اوج خودرسید.(کوارتتهای زهی)

موسیقی دوره رمانتیک (( کلاسیک ))

موسیقی رمانتیک(fr/romantique)

رمانتیک درواژه:سبک جدید که ازسبک رم قدیم اقتباس میکند.(دربرابرکلاسیک)

تاریخچه لغوی:رمانتیک از(ramance)گرفته شده که اشعارقهرمانانه وآوازهای شاعرانه قرون وسطی بود.درقرن هجدهم واژه رمانتیک رابه چیزهای خیلی دور،افسانه ای،خیالی و…نسبت میدادند.

(زبان رمانس زبانی محلی است که ازکلمه لاتین رمان گرفته شده.)

زمینه تاریخی عصررمانتیک :

درقرن نوزدهم باازدیادجمعیت اروپامردم به شهرها کوچ کردند.زنگی روزمره مردم ازطبیعت جداشد.ازین رومردم بیشترشیفته طبیعت شدند.

آهنگسازان بااحساس گرایی وطبیعت دوستی،ازقیدوبندهاوتکنیکهای کلاسیک رهاشدندوآنچه که دردرون وخیال داشتندبروی سازهاوکاغذمیکشاندند.تخیل گرایی باعث شده بودکه آهنگسازان آنچه رادرذهنشان میگذشتدرابه نمایش گذارند،نه آنچه که واقعیت جامعه هست.

دراین دوره حس ناسیونالیستی باعث شده بود که آهنگساز بیشتر،موسیقی ومکتب وجامعه خودرابه رخ جهانیان بکشدحال اینکه دردوره کلاسیک موسیقی حدومرزی نمیشناخت وبین المللی بود.باشکل گیری حذب مارکسیستی موسیقی فولکلوریک(موسیقی محلی یابومی)وآوازهای محلی توجه خاصی پیداکرده بود.اکثرموضوعات آهنگسازان رؤیاهاوتخیلات واسطوره ها بود.بیشترآهنگسازان این دوره آثارشان رابرای نسل آینده وقضاوت آنان نوشته وکاری به نسل خودشان نداشتند.

یکی ازویژگیهای حرکت رمانتیک توجه به گذشته است،ازاین روآثارزیادی ازگذشتگان دراین دوره به چاپ رسید.موسیقی سازی کمال هنررمانتیک است،زیراسازجداازکلمات میتوانست ارتباط عاطفی واحساسی رابرقرار کند.(موسیقی سازی کمال هنر رمانتیک بود)

ظهورقطعات کوتاه پیانویی (آهنگسازان رمانتیک احساس شدید روحی خودرا بیشتردربیانی کوتاه عرضه میکردند.)اکثرآثارارکستری رمانتیکهادریک موومان(مانندپوئم سمفونیها،قطعات کوتاه پیانویی،قطعات لیریک پیانویی وآوازهای لیدو…)تصنیف میشد.

ازخصوصیات ملودیهای موسیقی رمانتیک:استفاده ازپرشهای فواصل ششم،هفتم کاسته یاافزوده است.

بکارگیری تنالیته های مینورازمشخصات این دوره است،درحالی که دردوره کلاسیک فقط پنج درصدآثارسمفونیک درتنالیته مینورنوشته میشد.

موسیقی مدرن :

موسیقی مدرن(modern)

واژه مدرن:پسندیده عصرحاضرومطابق سلیقه امروزیها.

مدرنیسم(modernism)؛

گرایش هنری فرهنگی نو وکنارگذاشتن سنتها(نوگرایی)

تعریف عامه مدرنیسم؛مدرنیسم به معنای نوگرایی،میشودگفت ازابتدای دوره های غربی به شکلی درموسیقی بوده وتاانتها هم خواهدبود.امامدرنیسم کنارگذاشتن سنتهاوارزش دادن به گرایشات امروزی است.

پست مدرنیسم(پسامدرنیسم)هم توجه به ارزشهای گذشته وسودجویی دراهداف امروزی است.

موسیقی عصرحاضریاموسیقی مدرن ازچنددوره یابهتراست بگوییم چندسبک تشکیل شده:

مکاتب دوره ی مدرن و معاصر

مکتب امپرسیونیست(امپرسیون حالتی است که از تاثیر عوامل خارجی به انسان دست می دهد)

مکتب رمانتیک نوین آلمان

مکتب اکسپرسیونیسم (کنار گذاشتن واقعیت خارجی دنیای دور  وبر برای کشف واقعیت درونی)

مکتب پریمیتیونیسم (به فرهنگ های بدوی اشاره می کند)

مکتب ترادیسیونالیسم(سنت گرایی)

موسیقی نوین شوروی

موسیقی الکترونیک


موسیقی جاز

موسیقی بلوز

موسیقی راک

موسیقی رپ

1)موسیقی سبک امپرسیونیسم(Impressiounism)