کلارینت


ساز کلارینت که در زبان ترکی به آن قره نی (نی سیاه) گفته می شود یکی از سازهای مهم در موسیقی جز است. البته این ساز بادی در موسیقی کلاسیک نیز کاربرد فراوان دارد و جزو سازهای ارکستر سمفونیک نیز است که در اینجا در مورد آن صحبت کرده ایم. اما در ایجا بیشتر سعی ما در این است که تفاوت کلارینت در سبک جز و کلاسیک را در اینجا بازگو کنیم.
اولین چیزی که در شنیدن کلازینت سبک جز به چشم می خورد، آزادی عمل نوازنده است که این مهمترین ویژگی در موسیقی سبک jazz  است. تکنیکهایی که در موسیقی کلاسیک چندان کاربرد ندارند نظیر ترمولو و بندیگ و ویبره های بسیار، در موسیقی جز و سبک نوازندگی کلارینت جز بسیار دیده می شود.
در موسیقی جز معمولا برای نوازندگی کلارینت از قمیش نازکتر استفاده می شود که قدرت انعطاف بیشتری دارد و در بنداسیون کردن صدا و حالت دادن به صداها از قابلیت بیشتری برخوردار است. البته قمیشهای ضخیمتر، صدای پرحجمتر و قدرتمندتری را ایجاد می کنند.