خانم نگین تشکری
مدرس پیانو کودک و پیانو عمومی
دانش آموخته رشته هنر
روزهای تدریس: شنبه ها در آموزشگاه موسیقی هنرپارسه