گارنیک اوحانیان

(گیتار)


سارا مهرافشا

(مدرس دف)


ساره رنجبر

( گیتار کودک)


مسعود اسماعیلی

(سنتور)