علی زکی پور
(گیتار و هارمونیکا)
 
 

مسعود اسماعیلی

(سنتور)