علی زکی پور
(گیتار و هارمونیکا)

 
 

مسعود اسماعیلی

(سنتور)