5- برخورداری از سلفژ و گوش موسیقایی قوی

داشتن گوش موسیقایی خوب و توان تشخیص فواصل و آکورد ها  یکی از ملزمات  نوازندگی و آهنگسازی و رهبری ارکستر است. از آنجایی که یک نوازنده کیبورد به نوعی رهبر یک ارکستر است که ملودی و ریتم و ارکستراسیون و هارمونی و... را رهبری می کند باید از گوشی قوی برخوردار باشد. برای همراهی با گروه و یا خواننده ای که تا کمون با آنها کار نکرده است یک گوش قوی لازم است تا ملودی را پیدا کند و با آکوردهای صحیح همراهی کند. در کلاس های سلفژ آموزشگاه موسیقی هنر پارسه هنرجوی کیبورد می آموزد که گام ها و فواصل را تشخیص دهد و آکورد های مختلف (مینور، ماژور و...) را از هم بازشناسد و همچنین یک ملودی را با گوش پیدا کند و اگر در اجرایی یکی از اعضای گروه فالش نواخت و یا نتی را خارج اجرا کرد فوراً متوجه شود.
ضمن اینکه در ارکستر های موسیقی پاپ اغلب مسئولیت رهبری ارکستر بر دوش نوازنده کیبورد است و از نوازنده کیبورد توقع می رود که گوشی قوی و حساس داشته باشد.