4- آکورد شناسی و هارمونی پراتیک روی کیبورد


اجرای درست آکورد ها یکی از عوامل بسیار مهم در اجرای کیبورد است، می گویند نوازنده حرفه ای کیبورد را باید از دست چپش شناخت. متاسفانه اغلب افرادی که کیبورد را به صورت خودآموز یاد گرفته اند، آکورد ها را اشتباه می گیرند و یا اینکه قطعه را با آکوردهای ساده می نوازند و آکوردهای ترکیبی و پیچیده را حذف می کنند، در واقع دایره آکوردهای آنها بسیار محدود است. این در حالی است که بخشی از زیبایی های یک قطعه موسیقی در آکوردهای آن نهفته است. هنرجویی که دوره کامل نوازندگی کیبورد را می گذراند از ترم اول با آکوردها آشنا می شود. آکوردهای مینور، ماژور، کاسته، افزوده و آکوردهای چهار و پنج صدایی، وصل و پیوند آکوردها، تسلسل آکوردها استفاده از آکوردهای اورجینال یک قطعه و... مطالبی است که در پکیج آموزش کیبورد به هنرجو آموزش داده می شود. در این دوره هنرجوی کیبورد قادر خواهد شد که یک ملودی را به صورت صحیح آکورد گذاری کند و روابط ساختاری بین آکوردها را به خوبی بشناسد.
در آموزشگاه موسیقی هنر پارسه کلاس های جدا گانه برای هارمونی تحلیلی و هارمونی پراتیک برای نوازندگان سازهای دیگر و همچنین علاقه مندان آهنگسازی برگزار می گردد.