9-تسلط به کاربری و اوپراتوری کیبوردهایک نوازنده موفق و حرفه ای کیبورد باید بتواند کیبوردش را آنگونه که می خواهد تنظیم کند و ریتم ها و صداهای مورد نیاز برای قطعه را خودش بسازد و یا حداقل به درستی تنظیم نماید.
بسیاری از نوازنده ها مبلغ زیادی را برای خرید آخرین مدل های ساز هزینه می کنند اما متاسانه از آن ساز به صورت یک ساز مبتدی استفاده می کنند. در دوره های کاربری سیستم، هنرجو مباحثی مانند تنظیم کیبورد، ترکیب صداها، ریتم سازی با کیبورد، آکوردسازی و... را فرا می گیرد. درضمن دوره های آموزش ساختن midi song نیز در این آموزشگاه تدریس می شود