شرایط ثبت نام در آموزشگاه موسیقی:

کلاس ها در زمان تعین شده شروع و پایان می یابد، خواهشمندیم به منظور استفاده بهتر از تایم کلاس خود، راس زمان مقرر در آموزشگاه حضور داشته باشید.

هرگونه غیبت از سوی هنرجو، غیر موجه تلقی می گردد و شامل کلاس جبرانی نخواهد شد. 

در صورت غیبت استاد و یا تعطیلی آموزشگاه (به هر دلیل) کلاس هنرجو سوخت نخواهد شد.

ورود همراه به کلاس برای هنرجویان خانم بلامانع می باشد.

هنرجویان زیر 18 سال می بایست با رضایت اولیاء ثبت نام نمایند.

غیبت بیش از سه جلسه در یک ترم، موجب حذف هنرجو خواهد شد و برای شرکت مجدد در کلاس می بایست ثبت نام مجدد انجام گیرد.
شرایط فسخ از سوی هنرجو:

کنسلی کلاس تا قبل از برگزار شدن جلسه اول با کسر یک جلسه کلاس، امکان پذیر می باشد
بعد از شروع کلاس، در صورت برگزاری کمتر از یک سوم کلاس، نصف شهریه و بعد از جلسه سوم کنسلی کلاس بدون استرداد شهریه صورت می گیرد