نمونه سوالات درس پیانو عمومی (بخش تئوری)

مهم: چنانچه تصاویر برای شما باز نمی شود، نمونه سوالات را به صورت pdf ازاینجا دریافت نمایید:
کلید باس نام کدام کلید است؟
الف) کلید سل      ب) کلید دو خط سوم     ج) کلید فا خط سوم      **د) کلید فا خط چهارم
نام دیگر کلید سل چیست؟
**الف) کلید سوپرانو      ب) کلید باس       ج) کلید تنور         د) کلید باریتون

نام دیگر کلید فا خط چهارم چیست؟
الف) کلید سوپرانو     ** ب) کلید باس       ج) کلید تنور         د) کلید باریتوننام نت روبرو چیست؟ 

الف) فا                 ب) لا                   ** ج) دو                  د) می


نام نت روبرو چیست؟ 
 
الف) می             ب) لا                    ج) فا                    **د) دو
نام نت روبرو چیست؟

   الف) فا        ب) سل          ج) لا           ** د) سی


برای نت نویسی کدام ساز از حامل مضاعف استفاده می گردد؟
الف) گیتار       ب) سنتور     **ج) پیانو        د) فلوت


ساده نت سیاه چند ضرب محاسبه می گردد؟ در میزان
** الف) یک ضرب      ب) دو ضرب       ج) سه ضرب        د) چهار ضرب

نت سیاه چند ضرب محاسبه می گردد؟ در میزان
** الف) یک ضرب      ب) دو ضرب       ج) سه ضرب        د) چهار ضرب

نت سفید چند ضرب محاسبه می گردد؟ در میزان
الف) یک ضرب     ** ب) دو ضرب       ج) سه ضرب        د) چهار ضرب

در میزان  هر سیاه نقطه دار چند ضرب محاسبه می گردد؟
الف) نیم ضرب   ** ب) یک ضرب    ج) یک و نیم ضرب       د) سه ضرب

نت سیاه چند ضرب محاسبه می گردد؟  در میزان
الف) یک ضرب       ب) نیم ضرب    ** ج) دو سوم ضرب       د) یک سوم ضرب

درمیزان   ترکیبی هر ضرب معادل چیست؟
الف) سیاه     ب) سیاه نقطه دار     ج) سفید       ** د) سفید نقطه دار

چگونه میزانی است؟ میزان
الف) میزان ساده     ** ب) میزان ترکیبی      ج) میزان مختلط      د) میزان لنگ

میزان ترکیبی، میزان چند ضربی است؟
الف) دو ضربی**    ب) سه ضربی    ج) چهار ضربی    د) شش ضربی      

نت سفید نقطه دار معادل چند نت چنگ است؟
الف) سه چنگ     ب) سه دولاچنگ    ج) شش دولاچنگ      **د) دوازده دولا چنگ

نت سیاه نقطه دار معادل کدامیک از گزینه های زیر است؟
الف) دو سیاه       ب) دو چنگ     ج) سه سیاه      د) سه چنگ

کدام میزان نما برای عبارت روبرو مناسب است؟
6 د) 4 ج)** 3 ب) 2 الف)
8  4  4  4

  

کدامیک از میزانهای زیر، میزان ترکیبی می باشد؟
6 د)** 4 ج) 8 ب) 2 الف)
8  4  4  4
 


کدام میزان نما برای عبارت روبرو مناسب است؟
6 د)** 4 ج) 8 ب) 2 الف)
8  4  4  4

      
      
  
  


کدام میزان نما برای عبارت روبرو مناسب است؟

6 د)** 4 ج) 8 ب) 2 الف)
8  4  4  4کدام میزان نما برای عبارت روبرو مناسب است؟6 د) 4 ج)** 8 ب) 2 الف)
8  4  4  4
  
واژه piano  به چه معنی می باشد؟
الف) سازهای کلاویه ای     ب) قوی      **ج) ضعیف        د) ساز کلیسا

واژه Forte  به چه معنی است؟
**الف) قوی       ب) ضعیف        ج) دست چپ        د) دست راست

واژه Legato به چه معنی است؟
الف) مقطع        **ب) پیوسته       ج) تند        د) آهسته

واژه Moderato  به چه معنی است؟
الف) اجرای سریع     ب) اجرای آهسته    **ج) اجرای متعادل        د)اجرای پیوسته

اصطلاح اسفورزاندو (Sforzondo) به چه معنا است؟
الف) متصل     ب) ناگهانی       ج) مقطع        **د) قوی کردن ناگهانی صدا

کدامیک از گزینه های زیر نشان دهنده سرعت قطعه می باشد؟
الف) Legato       ب) staccato        ج) Lento        ** د) Adagio

اصطلاح Dolce به چه معنی می باشد؟
الف) آهسته       **ب) شیرین       ج) سریع       د) پیوسته

کدامیک از گزینه زیر تمپوی تندتری دارد؟
الف) Andante           ب) Adagio         **ج) Allegro       د) Grave

علامت p به چه معنی است؟
الف) تند         ب) نیمه ضعیف          **ج) ضعیف          د) قوی

علامت mp به چه معنی است؟
**الف) نیمه ضعیف         ب) نیمه قوی        ج) بسیار قوی        د) بسیار ضعیف

علامتmf  به چه معنی است؟
الف) نیمه ضعیف       ** ب) نیمه قوی        ج) بسیار قوی        د) بسیار ضعیف

واژه ((آکمپانیمنت)) به چه معنی می باشد؟
**الف) همراهی      ب) اجرای تک نفره     ج) اجرای اجرای دو دستی      د) سونات

ساز پیانو به طور متداول دارای چند اکتاو است؟
الف) پنج اکتاو         ب) شش اکتاو      **ج) هفت اکتاو         د) هشت اکتاو

سونات ((مهتاب)) اثر کیست؟
الف) موتسارت     ب) شوپن       **ج) بتهوون      د) واگنر

شاعر پیانو لقب کیست؟
الف) بتوون      ب) شوبرت       **ج) شوپن        د) فرانتس لیست

کدامیک از سازهای زیر از خانواده پیانو(ساز کلاویه ای) نیست؟
الف) کلاوسن     ب) هارپسیکورد        ج) ارگ           **د) کنترباس

پیانو جزء کدام دسته از سازها می باشد؟
الف) آیروفون     ب) ممبرانوفون      ج) ایدوئوفون          **د) کوردوفون

واژه mezzo staccato به چه معنی است؟
الف) متصل             ب) مقطع              ج) نیمه متصل            **د) نیمه مقطع

برای نوشتن نت پیانو از کدام کلیدها استفاده می شود؟
الف) کیلد سل و دو خط چهارم             ب) کلید سل و فا خط سوم
ج) کلید سل و دو خط سوم                 ** د) کلید سل و فا خط چهارم

منظور از تندا (TEMPO ) چیست؟
الف) تعداد ضرب اجرا شده در یک دقیقه                             ب) تندی و کندی قطعه
ج) میزان نمای قطعه                                        ** د) گزینه 1 و2

کدام ویژگی، مشخصه اصوات موسیقایی است؟
الف) زیر و بمی             ب) شدت صوت         ج) ارزش زمانی     **د) همه موارد


آنارمونیک (مترادف) نت دو دیز، کدام است؟
الف) ر دیز      ب) می بمل     **ج) ر بمل       د ) سی

آنارمونیک (مترادف) نت سی کدام است؟
الف) سی بمل       **ب) دو بمل          ج) لا دیز        د) سی دیز

آنارمونیک نت سل کدام است؟
الف) لا دوبل دیز      **ب) لا دوبل بمل      ج) فا دوبل دیز      **د) گزینه ب و ج

منظور از اکتاو چیست؟
**الف) فاصله هشتم بین دو نت               ب) فاصله بین دو نت
ج) مجموع هشت نت پشت سر هم         د) دو نت هم نام

کدام گزینه با تندا (تمپو) ی قطعه در ارتباط است؟
الف) میزان نما     ب) تعداد ضرب در میزان    **ج) تعداد ضرب در دقیقه       د) ریتم

تعریف گام کدام است؟
الف) توالی نتها                                ب) ردیف نظم و نا منظم نتها                         **ج) ردیف منظم نتها در محدوده اکتاو           د) هفت نتهای پشت سر هم

فواصل چهار و پنجم، کدام کیفیت را به خود نمی گیرند؟
الف) بزرگ         ب) کوچک       ** ج) درست         د) کاسته

جابجایی ضرب قوی و ضعیف در موسیقی سبب ایجاد ..... می گردد.
الف) ضد ضرب     ** ب) سنکوپ     ج) آکسان         د) سکوت

هرگاه جای ضرب قوی، سکوت قرار گیرد .... رخ می دهد.
** الف) ضد ضرب      ب) سنکوپ     ج) آکسان         د) سکوت

در میزانهای ساده واحد ضرب به طور طبیعی قابل تقسیم به ... قسمت مساوی می باشد
** الف) دو      ب) سه         ج) هیچکدام               د) گزینه 1 و 2


در میزانهای ترکیبی واحد ضرب به طور طبیعی قابل تقسیم به ... قسمت مساوی می باشد
  الف) دو       ** ب) سه         ج) هیچکدام               د) گزینه 1 و 2

نت های آنارمونیک به چه نتهایی اطلاق می شود؟
الف) نتهای هم صدا و همنام              ** ب) هم صدا و غیر همنام
ج) همنام و غیر هم صدا                   د) غیر هم نام و غیر همصدا

فاصله درجه اول تا سوم گام ماژور چقدر است؟
الف) سوم کوچک     ** ب) سوم بزرگ       ج) چهارم درست      د) دوم بزرگ

فاصله درجه اول تا سوم گام مینور چقدر است؟
** الف) سوم کوچک      ب) سوم بزرگ       ج) چهارم درست      د) دوم بزرگ

فاصله درجه اول تا چهارم گام ماژور چقدر است؟
الف) سوم کوچک      ب) سوم بزرگ       ** ج) چهارم درست      د) دوم بزرگ

فاصله درجه اول تا چهارم گام مینور چقدر است؟
الف) سوم کوچک      ب) سوم بزرگ       ** ج) چهارم درست      د) دوم بزرگ

فاصله درجه اول تا پنجم گام ماژور چقدر است؟
الف) سوم کوچک      ب) سوم بزرگ      ج) چهارم درست      ** د) پنجم درست

فاصله درجه اول تا پنجم گام مینور چقدر است؟
الف) سوم کوچک      ب) سوم بزرگ      ج) چهارم درست      ** د) پنجم درست

یک اکتاو چند پرده است؟
الف) 6 پرده      ب) 5/5 پرده       **ج) 6 پرده          د) هشت پرده

اگر درجه هفتم گام مینور تئوریک (طبیعی) نیم پرده کروماتیک بالا برود، چه گامی حاصل می شود؟
الف) مینور ملودیک        **ب) مینورهارمونیک       ج) ماژور      د) مینور تئوریک

مینور نسبی هر گام ماژور از کدام درجه گام ماژور شروع می گردد؟
الف) درجه پنجم     ** ب) درجه ششم        ج) درجه سوم       د) درجه هفتم

سه چنگ تریوله، معادل چه نتی است؟
الف) یک سفید       ب) سیاه نقطه دار      ** ج) یک سیاه       د) سفید نقطه دار

پیانوهای امروزی چند کلاویه دارند؟
الف) 61 کلاویه     ب) 76 کلاویه     ** ج) 88 کلاویه       د) 96 کلاویه

علامت * در پیانو به چه معناست؟
الف) گرفتن پدال        **ب) رها کردن پدال      ج) گلیساندرو       د) اجرای آزاد

واژه ((پیانو)) به چه معنی است؟
الف) آرام و با وقار     ب) سریع      ج) قوی       ** د) ضعیف

گستره صوتی پیانو چقدر است؟
الف) 4 اکتاو         ب) 5 اکتاو       ج) 6 اکتاو      ** د) بیش از 7 اکتاو