نمونه سوالات تئوری نوازندگی ساز جهانی


چنانچه عکسها برای شما باز نمی شود برای دریافت فایل pdf سوالاتت، اینجا را کلیک کنید
وسیله ای که ویولن توسط آن نواخته می شود چه نام دارد؟
الف) مضراب       ب) سوردین       ** ج) آرشه         د) سیم گیر

ویولن چند سیم دارد؟
** الف) چهار سیم         ب) شش سیم             ج)هفت سیم        د) هشت سیم 

تیمپانی متعلق به کدام گروه از سازهاست؟
الف) کوردوفون         ب) ایروفون        ج) ایدئوفون         ** د) ممبرانوفون

هر چقدر قطر لوله صوتی کمتر باشد صدای حاصل از آن ............... خواهد بود.
الف)  بم تر     ** ب) زیرتر        ج) قوی تر)        د) ضعیف تر

هر چقدر طول سیم بلند تر باشد صدای حاصل از آن ............... خواهد بود.
**الف)  بم تر      ب) زیرتر        ج) قوی تر)        د) ضعیف تر

اگر دامنه یک موج صوتی کم شود، صدای حاصل از آن .............. می شود.
الف)  بم تر      ب) زیرتر        ج) قوی تر     ** د) ضعیف تر

کدامیک از مشخصه های زیر موجب تشخیص صدای ویولن از فلوت می گردد؟
الف) دیرند        ** ب) رنگ صوتی        ج) دینامیک           د) زیر و بمی صدا

اگر طول یک سیم با ثابت ماندن مشخصه های دیگر آن نصف شود، فرکانس چه تغییری میکند؟
الف) ثابت می ماند    ب) نصف میشود     **ج) دو برابر می شود     د) چهار برابر می شود

هرچه طول لوله صوتی بلندتر باشد صدای آن ............... می شود.
الف) زیر تر     **ب) بم تر      ج) قوی تر       د)ضعیف تر

کدامیک از ویژگیهای اصوات موسیقی به شمار نمی آید؟
الف) شدت      ب) زیر و بمی        ج) رنگ صوتی         **د) دامنه

هر چه قطر یک سیم کمتر باشد صدای آن ......... است.
**الف)زیرتر       ب) بم تر         ج) قوی تر        د) ضعیف تر

اگر طول یک سیم را با ثابت ماندن دیگر مشخصات آن چهار برابر کنیم، چه تغییری در فرکانس (بسامد) آن حاصل می گردد؟
**الف) یک چهارم می شود     ب) نصف می شود     ج) دو برابر می شود    د) چهاربرابر می شود


اگر بسامد (فرکانس) نت ((لا)) 440 هرتز باشد، بسامد نت ((لا)) که یک اکتاو از آن بالاتر است چقدر است؟
الف)110 هرتز     ب)220 هرتز       ج) 440 هرتز     **د)880 هرتز


اگر طول یک سیم را سه برابر کنیم چه تغییری در بسامد آن حاصل می گردد؟
الف) دو برابر می شود   ب) نصف می شود     ج) سه برابر می شود   **د) یک سوم می شود

نام نت روبرو چیست؟ 


الف) ر         **ب) سل           ج) فا          د) دوکدام کلید برای نوشتن صداهای زیر(سوپرانو) مناسب تر است؟
**الف) کلید سل      ب) کلید دو خط سوم     ج) کلید فا خط سوم      د) کلید فا خط چهارم

کلید باس نام کدام کلید است؟
الف) کلید سل      ب) کلید دو خط سوم     ج) کلید فا خط سوم      **د) کلید فا خط چهارم

نام نت روبرو چیست؟

الف) دو            ب) فا               ج) می               ** د) لا


نام نت روبرو چیست؟

الف) دو              ب) می                 ** ج) سل                       د) سی

کلید دو خط چهارم چه نامیده می شود؟
الف) کلید آلتو       ب) کلید باریتون        ج) کلید متسو سوپرانو        **د) کلید تنور

نام دیگر کلید سل چیست؟
**الف) کلید سوپرانو      ب) کلید باس       ج) کلید تنور         د) کلید باریتون

نام دیگر کلید فا خط چهارم چیست؟
الف) کلید سوپرانو     ** ب) کلید باس       ج) کلید تنور         د) کلید باریتون


  نام دیگر کلید دو خط دوم چیست؟
الف) کلید آلتو     ب) کلید تنور     ج) کلید متسو سوپرانو    ** د) کلید باریتون

نام دیگر کلید دو خط سوم چیست؟
**الف) کلید آلتو     ب) کلید تنور     ج) کلید متسو سوپرانو     د) کلید باریتون

نام دیگر کلید دو خط چهارم چیست؟
الف) کلید آلتو    ** ب) کلید تنور     ج) کلید متسو سوپرانو     د) کلید باریتون

نام نت روبرو چیست؟ 

الف) فا                 ب) لا                   ** ج) دو                  د) می


نام نت روبرو چیست؟ 
 
الف) می             ب) لا                    ج) فا                    **د) دونام نت روبرو چیست؟  

الف) ر              ** ب) سل                 ج) فا                  د) می


در کدام گزینه ترتیب کلید ها از بم به زیر صحیح است؟
**الف) فا خط سوم – دو خط سوم – سل
ب) دو خط دوم- دو خط چهارم – فا خط چهارم
ج) سل – دوخط سوم – دو خط دوم
د) فا خط سوم- فا خط چهارم- دو خط چهارم

نام نت روبرو چیست؟

   الف) فا        ب) سل          ج) لا           ** د) سی

برای نت نویسی ساز گیتار از کدام کلید استفاده می شود؟
**الف) کلید سل     ب) کلید فا     ج) کلید دو خط سوم     د) کلید دو خط چهارم

برای نت نویسی ساز ویولن از کدام کلید استفاده می گردد؟
**الف) کلید سل     ب) کلید فا     ج) کلید دو خط سوم     د) کلید دو خط چهارم

برای نت نویسی کدام ساز از حامل مضاعف استفاده می گردد؟
الف) گیتار       ب) سنتور     **ج) پیانو        د) فلوت

برای نواختن کدام ساز از آرشه استفاده می گردد:
الف) تار      ب) سنتور       **ج) ویولن        د) فلوت

ساده نت سیاه چند ضرب محاسبه می گردد؟ در میزان
** الف) یک ضرب      ب) دو ضرب       ج) سه ضرب        د) چهار ضرب

نت سیاه چند ضرب محاسبه می گردد؟ در میزان
** الف) یک ضرب      ب) دو ضرب       ج) سه ضرب        د) چهار ضرب

نت سفید چند ضرب محاسبه می گردد؟ در میزان
الف) یک ضرب     ** ب) دو ضرب       ج) سه ضرب        د) چهار ضرب

در میزان  هر سیاه نقطه دار چند ضرب محاسبه می گردد؟
الف) نیم ضرب   ** ب) یک ضرب    ج) یک و نیم ضرب       د) سه ضرب

نت سیاه چند ضرب محاسبه می گردد؟  در میزان
الف) یک ضرب       ب) نیم ضرب    ** ج) دو سوم ضرب       د) یک سوم ضرب

درمیزان   ترکیبی هر ضرب معادل چیست؟
الف) سیاه     ب) سیاه نقطه دار     ج) سفید       ** د) سفید نقطه دار

چگونه میزانی است؟ میزان
الف) میزان ساده     ** ب) میزان ترکیبی      ج) میزان مختلط      د) میزان لنگ

میزان ترکیبی، میزان چند ضربی است؟
الف) دو ضربی**    ب) سه ضربی    ج) چهار ضربی    د) شش ضربی      

نت سفید نقطه دار معادل چند نت چنگ است؟
الف) سه چنگ     ب) سه دولاچنگ    ج) شش دولاچنگ      **د) دوازده دولا چنگ

نت سیاه نقطه دار معادل کدامیک از گزینه های زیر است؟
الف) دو سیاه       ب) دو چنگ     ج) سه سیاه      د) سه چنگ

کدام میزان نما برای عبارت روبرو مناسب است؟
6 د) 4 ج)** 3 ب) 2 الف)
8  4  4  4

  

کدامیک از میزانهای زیر، میزان ترکیبی می باشد؟
6 د)** 4 ج) 8 ب) 2 الف)
8  4  4  4
 


کدام میزان نما برای عبارت روبرو مناسب است؟

6 د)** 4 ج) 8 ب) 2 الف)
8  4  4  4

      
      
  
  


کدام میزان نما برای عبارت روبرو مناسب است؟

6 د)** 4 ج) 8 ب) 2 الف)
8  4  4  4کدام میزان نما برای عبارت روبرو مناسب است؟6 د) 4 ج)** 8 ب) 2 الف)
8  4  4  4برای نت نویسی کدام ساز از کلید آلتو استفاده می شود؟
الف) ویولن         ** ب) ویولن آلتو (ویولا)       ج) ویولن سل       د) کنترباس

به کدام کلید، کلید آواز می گویند؟
الف) کلید دوی خط سوم       ب) کلید دوی خط چهارم     ج) کلید فا      ** د) کلید سل

برای کدام ساز با کلید سل نت نویسی می شود؟
الف) ویولن        ب) فلوت      ج) ترومپت         ** د) هر سه مورد

نام درجه پنجم هر گام چیست؟
الف) مدیانت      **ب) دومینانت      ج) تونیک                د) سنسیبل

مهمترین درجه بعد از تونیک در گامهای دیاتونیک کدام است؟
الف) مدیانت      **ب) دومینانت      ج) تونیک                د) سنسیبل
کدام گام دارای نت محسوس نمی باشد؟
الف) ماژور        ب) مینور هارمونیک       ** ج) مینور تئوریک         د) مینور ملودیک

اصطلاح rit…  درموسیقی به چه معنی است؟
**الف) به تدریج کند کردن سرعت       ب) به تدریج تند کردن سرعت
ج) به تدریج قوی تر کردن صدا         د) به تدریج ضعیف تر کردن صدا

کدام گزینه مبربوط به سرعت است؟
الف) فورته       ب) کروشندو     ** ج) آلگرو       د) لگاتو

حامل مضاعف دارای چند خط است؟
الف) 5 خط      ب) 10 خط          **ج) 11 خط       د) 7 خط

کدام گروه از سازها دارای پهناورترین گستره صوتی می باشند؟
الف) سازهای بادی چوبی            ب) سازهای بادی برنجی             ج) سازهای کوبه ای               **د) سازهای زهی

کدام تمپو نسبت به بقیه، کند تر است؟
** الف) largo         ب) moderato       ج) presto      د) vivace

یک بافت ملودیک و تنها، بدون همراهی چه نام دارد؟
الف) پولی فونیک       ب) هوموفونیک      ** ج) مونوفونیک          د) هتروفونیک

هنگامی که یک ملودی با آکورد همراهی شود چه نام دارد؟
الف) پولی فونیک      ب) مونوفونیک      ** ج) هوموفونیک        د) هترافونیک

موسیقی کوچک شبانه اثر کدام آهنگساز است؟
الف) بتهوون       ب) باخ          ج) شوپن                 ** د) موتسارت

الگوی AB نشان دهنده کدام فرم است؟
** الف) باینری (دوتایی)         ب) ترینری (سه تایی)          ج) روندو       د) تم واریاسیون

الگوی ABA  نشان دهنده کدام فرم می باشد؟
الف) باینری (دوتایی)        ** ب) ترینری (سه تایی)          ج) روندو       د) تم واریاسیون

هر سمفونی به طور معمول دارای چند موومان است؟
الف) 2 موومان        ب) 3 موومان         **ج) 4 موومان        د) 6 موومان

کدام آهنگساز مربوط به دوره کلاسیک نمی باشد؟
الف) هایدن          ب) موتسارت        **ج) باخ              د) بتهوون

کدام آهنگساز برای اولین بار از صدای انسان در ارکستر سمفونیک استفاده کرد؟
الف) هایدن          ب) موتسارت       ج) باخ             ** د) بتهوون

منظور از تندا (TEMPO ) چیست؟
الف) تعداد ضرب اجرا شده در یک دقیقه                             ب) تندی و کندی قطعه
ج) میزان نمای قطعه                                                   ** د) گزینه 1 و2

کدام ویژگی، مشخصه اصوات موسیقایی است؟
الف) زیر و بمی             ب) شدت صوت         ج) ارزش زمانی     **د) همه موارد


آنارمونیک (مترادف) نت دو دیز، کدام است؟
الف) ر دیز      ب) می بمل     **ج) ر بمل       د ) سی

آنارمونیک (مترادف) نت سی کدام است؟
الف) سی بمل       **ب) دو بمل          ج) لا دیز        د) سی دیز

آنارمونیک نت سل کدام است؟
الف) لا دوبل دیز      **ب) لا دوبل بمل      ج) فا دوبل دیز      **د) گزینه ب و ج

منظور از اکتاو چیست؟
**الف) فاصله هشتم بین دو نت               ب) فاصله بین دو نت
ج) مجموع هشت نت پشت سر هم         د) دو نت هم نام

کدام گزینه با تندا (تمپو) ی قطعه در ارتباط است؟
الف) میزان نما     ب) تعداد ضرب در میزان    **ج) تعداد ضرب در دقیقه       د) ریتم

تعریف گام کدام است؟
الف) توالی نتها                                ب) ردیف نظم و نا منظم نتها                         **ج) ردیف منظم نتها در محدوده اکتاو           د) هفت نتهای پشت سر هم

فواصل چهار و پنجم، کدام کیفیت را به خود نمی گیرند؟
الف) درست         ب) افزوده       ** ج) بزرگ        د) کاسته

جابجایی ضرب قوی و ضعیف در موسیقی سبب ایجاد ..... می گردد.
الف) ضد ضرب     ** ب) سنکوپ     ج) آکسان         د) سکوت

هرگاه جای ضرب قوی، سکوت قرار گیرد .... رخ می دهد.
** الف) ضد ضرب      ب) سنکوپ     ج) آکسان         د) سکوت

در میزانهای ساده واحد ضرب به طور طبیعی قابل تقسیم به ... قسمت مساوی می باشد
** الف) دو      ب) سه         ج) هیچکدام               د) گزینه 1 و 2


در میزانهای ترکیبی واحد ضرب به طور طبیعی قابل تقسیم به ... قسمت مساوی می باشد
  الف) دو       ** ب) سه         ج) هیچکدام               د) گزینه 1 و 2

نت های آنارمونیک به چه نتهایی اطلاق می شود؟
الف) نتهای هم صدا و همنام              ** ب) هم صدا و غیر همنام
ج) همنام و غیر هم صدا                   د) غیر هم نام و غیر همصدا

فاصله درجه اول تا سوم گام ماژور چقدر است؟
الف) سوم کوچک     ** ب) سوم بزرگ       ج) چهارم درست      د) دوم بزرگ

فاصله درجه اول تا سوم گام مینور چقدر است؟
** الف) سوم کوچک      ب) سوم بزرگ       ج) چهارم درست      د) دوم بزرگ

فاصله درجه اول تا چهارم گام ماژور چقدر است؟
الف) سوم کوچک      ب) سوم بزرگ       ** ج) چهارم درست      د) دوم بزرگ

فاصله درجه اول تا چهارم گام مینور چقدر است؟
الف) سوم کوچک      ب) سوم بزرگ       ** ج) چهارم درست      د) دوم بزرگ

فاصله درجه اول تا پنجم گام ماژور چقدر است؟
الف) سوم کوچک      ب) سوم بزرگ      ج) چهارم درست      ** د) پنجم درست

فاصله درجه اول تا پنجم گام مینور چقدر است؟
الف) سوم کوچک      ب) سوم بزرگ      ج) چهارم درست      ** د) پنجم درست

یک اکتاو چند پرده است؟
الف) 6 پرده      ب) 5/5 پرده       **ج) 6 پرده          د) هشت پرده

اگر درجه هفتم گام مینور تئوریک (طبیعی) نیم پرده کروماتیک بالا برود، چه گامی حاصل می شود؟
الف) مینور ملودیک        **ب) مینورهارمونیک       ج) ماژور      د) مینور تئوریک

مینور نسبی هر گام ماژور از کدام درجه گام ماژور شروع می گردد؟
الف) درجه پنجم     ** ب) درجه ششم        ج) درجه سوم       د) درجه هفتم

تریوله چنگ، معادل چه نتی است؟
الف) یک سفید       ب) سیاه نقطه دار      ** ج) یک سیاه       د) سفید نقطه دار

وسیله ای که برای نشان دادن زمان ضربها در هنگام نواختن استفاده می شود چه نام دارد؟
** الف) مترونوم          ب) تیونر         ج) پوپیتر           د) نت پد

سه پایه ای که نت های موسیقی و پارتیتور روی آن قرار می گیرد چه نام دارد؟
الف) مترونوم          ب) تیونر         **ج) پوپیتر           د) پدال

هر پرده معادل چند کما است؟
الف) 6 کما     ب) 8 کما          ** ج) 9 کما         د) 12 کما