نمونه سوالات آواز ایرانی
چنانچه تصاویر در مرورگر شما باز نمی شود فایل pdf را از اینجا دانلود فرمایید

دستگاه شور چند شاه گوشه (آواز) دارد؟
الف) سه آواز    ** ب) چهار آواز    ج) پنج آواز       د) شش آواز

مجموعه ای است که از تعدادی دستگاه تشکیل شده است؟
الف) گوشه          ب) آواز         ** ج) ردیف              د) تصنیف

مجموعه ای است شامل تعدادی گوشه با محوریت مد درآمد؟
الف) ردیف          ** ب) دستگاه          ج) آواز            د) شاه گوشه

کدام گزینه از آوازهای شور نمی باشد؟
الف) ابوعطا          ب) افشاری          ج) بیات ترک           **د) اصفهان

کدام گزینه از آوازهای شور نمی باشد؟
الف) ابوعطا          ب) افشاری          ج) بیات ترک           **د) شوشتری

کدام گزینه از آوازهای شور نمی باشد؟
الف) ابوعطا         ب) افشاری         ج) بیات ترک          **د) داد

کدام گزینه از آوازهای شور نمی باشد؟
الف) ابوعطا         ب) افشاری         ** ج) سه گاه           د) دشتی

کدام آواز متعلق به دستگاه همایون است؟
الف) افشاری       ب) ابوعطا          ** ج) اصفهان         د) راک هندی

کدام گزینه، دستگاه مستقل نمی باشد؟
** الف) اصفهان       ب) ماهور        ج) راست پنجگاه            د) چهار گاه

کدام گزینه، دستگاه مستقل نمی باشد؟
** الف) افشاری       ب) ماهور        ج) راست پنجگاه            د) چهار گاه

کدام گزینه، دستگاه مستقل نمی باشد؟
الف) همایون      ** ب) شوشتری        ج) راست پنجگاه            د) چهار گاه

کدام گزینه، دستگاه مستقل نمی باشد؟
** الف) ابوعطا      ب) ماهور        ج) راست پنجگاه            د) چهار گاه

آواز دشتی متعلق به کدام دستگاه است؟
الف) ماهور        ** ب) شور         ج) همایون         د) چهارگاه

گوشه نهفت متعلق به کدام دستگاه می باشد؟
الف) سه گاه         ب) راست پنجگاه        **ج) نوا           د) شور

حالتی از اجرای آواز که بیان گر لحن بلبل است و عمدتا با کلمه ((ها)) ادا می شود؟
الف) اوج          ب) گلو خوانی           ج) بسته خوانی           ** د) تحریر

نوعی آواز همراه با ساز که دارای ریتم و وزن مشخص و کلام می باشد؟
الف) ترجیع بند         ** ب) تصنیف          ج) چهارمضراب         د) رنگ

تصنیف الهه ناز در کدام دستگاه می باشد؟
الف) ماهور           ب) سه گاه       ** ج) شور           د) همایون

تصنیف (( شد خزان)) در کدام دستگاه است؟
الف) شور       ** ب) همایون         ج) نوا                 د) سه گاه

بزرگترین دستگاه از نظر تعدد گوشه در موسیقی ایران کدام است؟
الف) سه گاه        ب) چهارگاه        ج) راست پنجگاه        ** د) شور

تصنیف ((مرغ سحر)) در کدام دستگاه است؟
الف) شور      **ب) ماهور        ج) نوا                د) همایون

آواز ((دیلمان)) متعلق به کدام گزینه است؟
الف) اصفهان         ب) چهارگاه         **ج) دشتی             د) سه گاه

آواز ((بیداد)) در کدام دستگاه است؟
الف) شور        ب) افشاری        ج) ماهور        **د) همایون

کدام گوشه در تمام دستگاه ها وجود دارد؟
** الف) درآمد      ب) حربی         ج) مخالف          د) شکسته

بنیانگذار مکتب آوازی ((مکتب تهران)) چه کسی بود؟
الف) تاج اصفهانی     ب) ادیب خوانساری        ** ج) اسماعی مهرتاش         د) غلامحسین بنان

((فاخته)) لقب کدام استاد آواز ایرانی است؟
** الف) حسین قوامی       ب) اسماعیل مهرتاش       ج) محمد منتشری         د) تاج اصفهانی