نمونه سوالات آواز گروهی آزمون مهارتی ارشاد

چنانچه تصاویر برای شما باز نمی شود، برای دریافت فایل PDF اینجا را کلیک کنید

نام نت روبرو چیست؟ 


الف) ر         **ب) سل           ج) فا          د) دوکدام کلید برای نوشتن صداهای زیر(سوپرانو) مناسب تر است؟
**الف) کلید سل      ب) کلید دو خط سوم     ج) کلید فا خط سوم      د) کلید فا خط چهارم

کلید باس نام کدام کلید است؟
الف) کلید سل      ب) کلید دو خط سوم     ج) کلید فا خط سوم      **د) کلید فا خط چهارم

نام نت روبرو چیست؟

الف) دو            ب) فا               ج) می               ** د) لا


نام نت روبرو چیست؟

الف) دو              ب) می                 ** ج) سل                       د) سی

کلید دو خط چهارم چه نامیده می شود؟
الف) کلید آلتو       ب) کلید باریتون        ج) کلید متسو سوپرانو        **د) کلید تنور

نام دیگر کلید سل چیست؟
**الف) کلید سوپرانو      ب) کلید باس       ج) کلید تنور         د) کلید باریتون

نام دیگر کلید فا خط چهارم چیست؟
الف) کلید سوپرانو     ** ب) کلید باس       ج) کلید تنور         د) کلید باریتون


  نام دیگر کلید دو خط دوم چیست؟
الف) کلید آلتو     ب) کلید تنور     ج) کلید متسو سوپرانو    ** د) کلید باریتون

نام دیگر کلید دو خط سوم چیست؟
**الف) کلید آلتو     ب) کلید تنور     ج) کلید متسو سوپرانو     د) کلید باریتون

نام دیگر کلید دو خط چهارم چیست؟
الف) کلید آلتو    ** ب) کلید تنور     ج) کلید متسو سوپرانو     د) کلید باریتون

نام نت روبرو چیست؟ 

الف) فا                 ب) لا                   ** ج) دو                  د) می


نام نت روبرو چیست؟ 
 
الف) می             ب) لا                    ج) فا                    **د) دونام نت روبرو چیست؟  

الف) ر              ** ب) سل                 ج) فا                  د) می


در کدام گزینه ترتیب کلید ها از بم به زیر صحیح است؟
**الف) فا خط سوم – دو خط سوم – سل
ب) دو خط دوم- دو خط چهارم – فا خط چهارم
ج) سل – دوخط سوم – دو خط دوم
د) فا خط سوم- فا خط چهارم- دو خط چهارم

نام نت روبرو چیست؟

   الف) فا        ب) سل          ج) لا           ** د) سی


فاصله میان ((دو)) تا ((سل دیز)) کدام است؟
الف) چهارم دست       ب) پنجم درست       **ج) پنجم افزوده        د) چهارم کاسته

فاصله بین ((می)) تا ((لابمل)) کدام است؟
الف) چهارم درست     **ب) چهارم کاسته       ج) چهارم افزوده       د) پنجم افزوده

کدام فاصله، افزوده به شمار می آید؟
الف) سی – فا دیز     ب) می – سی بمل       **ج) می – لا دیز        د) می – لا بمل

کدام فاصله، کاسته است؟
الف) می – سی        ب) سی – می           ج) فا – سی           ** د) سی – فا

کدام نت، معادل آنارمونیک ((سل دیز)) می باشد؟
الف) سل بمل           ب) لا دیز              **ج) لا بمل                د) فا دوبل دیز

کدام فاصله، دیاتونیک است؟
الف) دو- دو دیز      ب) دو- دو بمل       ** ج) دو- ر دیز            د) ر- ر بمل

کدام فاصله، کروماتیک است؟
الف) دو- ر         ب) دو – سی         ** ج) دو- دو دیز            د) دو – ر بمل

معکوس فاصله سوم کوچک کدام است؟
الف) سوم بزرگ     ** ب) ششم بزرگ         ج) پنجم کاسته          د) ششم کوچک

معکوس فاصله دوم بزرگ کدام است؟
الف) دوم کوچک     ب) دوم افزوده     ** ج) هفتم کوچک     د)هفتم بزرگ

معکوس فاصله پنجم کاسته کدام است؟
الف) پنجم افزوده   ** ب) چهارم افزوده    ج) پنجم افزوده تر    د) چهارم درست

معکوس فاصله ششم کاسته کدام است؟
الف) هفتم کاسته    ب) ششم افزوده   ** ج) سوم افزوده   د) سوم بزرگ

کدامیک از فواصل زیر، هفتم کاسته می باشند؟
الف) می – دو دیز    ب) سل – ر بمل     ج) فا – سی بمل    ** د) می – ر بمل

اگر از نت ((فا)) یک فاصله ششم کاسته بالا برویم، به چه نتی خواهیم رسید؟
الف) دو           ب) ر            ج) ربمل                ** د) ر دوبل بمل

اگر از نت ((می)) یک فاصله پنجم کاسته پایین برویم به چه نتی خواهیم رسید؟
الف) لا          ب) لا بمل            **ج) لا دیز              د) سی بمل

فاصله شانزدهم بزرگ، چه فاصله ای است؟
الف) سوم کوچک     ب) چهارم درست      ج) سوم بزرگ      ** د) دوم بزرگ

فاصله بیست و پنجم درست، چه فاصله ای است؟
الف) سوم بزرگ      ب) چهارم افزوده      **ج) چهارم درست     د) پنجم درست

اگر از نت ((سل)) یک فاصله هجدهم افزوده بالا برویم به چه نتی خواهیم رسید؟
الف) دو    ** ب) دو دیز      ج) ر بمل        د) ر

اگر از نت ((می بمل)) یک فاصله ششم بزرگ پایین برویم، به چه نتی خواهیم رسید؟
الف) سل     ب) سل دیز      ج) لا دیز            ** د) سل بمل

اگر از نت ((فا)) یک فاصله هفتم کاسته پایین برویم، به چه نتی خواهیم رسید؟
الف) سل      ب) لا دیز       ج) لا          ** د) سل دیز

هر دانگ (تتراکورد)، چه فاصله ای را تشکیل می دهد؟
** الف) چهارم درست   ب) پنجم درست    ج) چهارم کاسته    د) پنجم افزوده

در هر گام، فاصله بین دو دانگ چه فاصله ای است؟
الف) نیم پرده کروماتیک    ب) نیم پرده دیاتونیک    ج) یک پرده کروماتیک   ** د) یک پرده دیاتونیک

هر گام از چند دانگ تشکیل شده است؟
الف) یک دانک    ** ب) دو دانگ     ج) سه دانگ    د) چهار دانگ

از ((ر دوبل دیز)) تا ((سل دوبل دیز)) چه فاصله ای را تشکیل می دهد؟
**الف) چهارم درست     ب) پنجم درست    ج) چهارم افزوده     د) چهارم کاسته

علامت ((دیز)) چه تغییر روی نت اعمال می کند؟
**الف) نیم پرده کروماتیک بالا می برد              ب) نیم پرده کروماتیک پایین می برد
ج) نیم پرده دیاتونیک بالا می برد                  د) نیم پرده دیاتونیک پایین می برد

علامت ((بمل)) چه تغییر روی نت اعمال می کند؟
الف) نیم پرده کروماتیک بالا می برد             ** ب) نیم پرده کروماتیک پایین می برد
ج) نیم پرده دیاتونیک بالا می برد                  د) نیم پرده دیاتونیک پایین می برد


آوازخوانان حرفه ای به چه وسعتی از صدای خود احاطه دارند؟
الف) یک اکتاو        ** ب) دو اکتاو     ج) یک و نیم اکتاو        د) دو و نیم اکتاو

گستره های آواز اصلی به ترتیب اززیربه بم کدامست؟
**الف) سوپرانو، آلتو، تنور، باس           ب) سوپرانو، تنور، آلتو، باس
ج) باس، تنور، آلتو، سوپرانو                 د) آلتو، تنور، سوپرانو، باس

کدام صدا از بقیه صداها زیرتر است؟
**الف) سوپرانو      ب) آلتو      ج) تنور        د) باس

کدام صدا از بقیه صداها، بم تر است؟
الف) سوپرانو           ب) آلتو            ج) تنور          **د) باس

صدای زیر مردان در آواز گروهی چه نام دارد؟
الف) باریتون       ب) آلتو                  ج) سوپرانو              ** د) تنور

صدای زیر زنان در آواز گروهی چه نام دارد؟
الف) متسو سوپرانو       ب) آلتو       **ج) سوپرانو         د) تنور

صدای بم زنان در آواز گروهی چه نام دارد؟
الف) متسو سوپرانو       **ب) آلتو       ج) سوپرانو         د) تنور

تقسیم بندی کلی صدای زنان از زیر به بم کدام است؟
الف) سوپرانو، تنور، آلتو         **ب) سوپرانو، متسو سوپرانو، آلتو
ج) سوپرانو، آلتو، متسو سوپرانو               د) آلتو، متسو سوپرانو، سوپرانو

تقسیم بندی کلی صدای مردان از زیر به بم کدام است؟
** الف) تنور، باریتون، باس           ب) تنور، باس، باریتون
ج) باس، باریتون                         د) آلتو، باریتون، باس

کدام حالت برای اجرای آواز مناسب تر است؟
الف) نشسته          **ب) ایستاده             ج) هر دو حالت              د) هیچکدام

محل قرار گرفتن گروه های آوازی بزرگ در کجای ارکستر است؟
الف) جلوی ارکستر      **ب) پشت ارکستر      ج) سمت راست ارکستر     د) سمت چپ ارکستر

هنر آواز در کدام دوره به شکوفایی ویژه ای دست یافت؟
الف) باروک     ** ب) رمانتیک      ج) کلاسیک        د) مدرن

هنگامی که تمام سطرهای آوازی با موسیقی یکسانی همراهی شود، چه فرمی بوجود می آید؟
الف) فرم همخوان      **ب) استروفونیک        ج) پستلود        د) سیکل آوازی

خطوط ارگانوم در قرون وسطی با ملودی هایی که همراهی اش می کردند، چه فاصله ای تشکیل می دادند؟
الف) دوم و سوم    ** ب) چهارم و پنجم     ج) ششم و هفتم        د) اکتاو

آکاپلا به چه معنی است؟
الف) موسیقی سازی و آوازی       ب) موسیقی آوازی                                                      ** ج) موسیقی آوازی بدون ساز           د) موسیقی سازی

کدام دوران را عصر طلایی آکاپلا می نامند؟
الف) باروک         ب) رنسانس      **ج) قرون وسطی         د) دوران کلاسیک

معمول ترین و ابتدایی ترین شیوه اجرای موسیقی کدام است؟
الف) نوازندگی ساز      **ب) آواز        ج) هم نوازی          د) هیچکدام

دلیل تاثیر بیشتر آواز نسبت به ساز چیست؟
الف) محدودیت صدای انسان       ب) دیده شدن تصویر خواننده
**ج) تلفیق کلمات با صدای انسان          د) تفاوت رنگ در صدای انسانها

صدای انسان چگونه تولید می شود؟
الف) درون گلو       **ب) ارتعاش تارهای صوتی      ج) در ریه ها     د) هر سه مورد

صداهای زیر چگونه تولید می شوند؟
الف) باز کردن دهان       ب) فشار بیشتر هوا       **ج) کشیده شدن تارهای صوتی       د) ضخیم شدن تارهای صوتی

وسعت صدای خواننده به چه عواملی بستگی دارد؟
الف) شرایط فیزیکی      ب) ژنتیک          ج) تعلیم و تمرین       **د) هر سه مورد

مشکلات و دشواری های آواز خواندن چیست؟
الف) استفاده از محدوده وسیع صوتی         ب) کنترل تنفس             ج) کوک خواندن         **د) هر سه مورد


کدام بخش در گروه کر معمولاً نقش پایه هارمونی را دارد؟
الف) سوپرانو      ب) آلتو         ج) تنور               ** د) باس

موسیقیدانان و دانشمندان در قرون وسطی تحت تاثیر کدام نهاد بودند؟
الف) اشراف       ب) حکومت          ** ج) کلیسا           د) نهاد مردمی

اولین سازی که برای نیایش و سرود در کلیسا استفاده می شده کدام ساز است؟
** الف) ارگ           ب) گیتار                 ج) ویولن          د) تیمپانی

آوازهای مذهبی قرون وسطی چه نام داشت؟
الف) آواز کلاسیک           ب) آواز جاز      ج) آواز سنتی       ** د) آوازهای گریگوریایی

بخش های میانی صدا در گروه کر کدامند؟
الف) سوپرانو- تنور      ب)سوپرانو- آلتو     ج) باس – تنور      ** د) آلتو – تنور

بم ترین صدا در گروه کر کدام است؟
الف) سوپرانو         ب) آلتو        ج) تنور        ** د) باس

زیرترین صدا در گروه کر کدام است؟
** الف) سوپرانو         ب) آلتو           ج) تنور         د) باس

کدام بخش نیازمند تعداد خواننده کمتر در گروه کر است؟
الف) سوپرانو        ب) آلتو      ج) تنور        ** د) باس


منظور از تندا (TEMPO ) چیست؟
الف) تعداد ضرب اجرا شده در یک دقیقه                             ب) تندی و کندی قطعه
ج) میزان نمای قطعه                                        ** د) گزینه 1 و2

کدام ویژگی، مشخصه اصوات موسیقایی است؟
الف) زیر و بمی             ب) شدت صوت         ج) ارزش زمانی     **د) همه موارد


آنارمونیک (مترادف) نت دو دیز، کدام است؟
الف) ر دیز      ب) می بمل     **ج) ر بمل       د ) سی

آنارمونیک (مترادف) نت سی کدام است؟
الف) سی بمل       **ب) دو بمل          ج) لا دیز        د) سی دیز

آنارمونیک نت سل کدام است؟
الف) لا دوبل دیز      **ب) لا دوبل بمل      ج) فا دوبل دیز      **د) گزینه ب و ج

منظور از اکتاو چیست؟
**الف) فاصله هشتم بین دو نت               ب) فاصله بین دو نت
ج) مجموع هشت نت پشت سر هم         د) دو نت هم نام

کدام گزینه با تندا (تمپو) ی قطعه در ارتباط است؟
الف) میزان نما     ب) تعداد ضرب در میزان    **ج) تعداد ضرب در دقیقه       د) ریتم

تعریف گام کدام است؟
الف) توالی نتها                                ب) ردیف نظم و نا منظم نتها                         **ج) ردیف منظم نتها در محدوده اکتاو           د) هفت نتهای پشت سر هم

فواصل چهار و پنجم، کدام کیفیت را به خود نمی گیرند؟
الف) بزرگ         ب) کوچک       ** ج) درست         د) کاسته

جابجایی ضرب قوی و ضعیف در موسیقی سبب ایجاد ..... می گردد.
الف) ضد ضرب     ** ب) سنکوپ     ج) آکسان         د) سکوت

هرگاه جای ضرب قوی، سکوت قرار گیرد .... رخ می دهد.
** الف) ضد ضرب      ب) سنکوپ     ج) آکسان         د) سکوت

در میزانهای ساده واحد ضرب به طور طبیعی قابل تقسیم به ... قسمت مساوی می باشد
** الف) دو      ب) سه         ج) هیچکدام               د) گزینه 1 و 2


در میزانهای ترکیبی واحد ضرب به طور طبیعی قابل تقسیم به ... قسمت مساوی می باشد
  الف) دو       ** ب) سه         ج) هیچکدام               د) گزینه 1 و 2

نت های آنارمونیک به چه نتهایی اطلاق می شود؟
الف) نتهای هم صدا و همنام              ** ب) هم صدا و غیر همنام
ج) همنام و غیر هم صدا                   د) غیر هم نام و غیر همصدا

فاصله درجه اول تا سوم گام ماژور چقدر است؟
الف) سوم کوچک     ** ب) سوم بزرگ       ج) چهارم درست      د) دوم بزرگ

فاصله درجه اول تا سوم گام مینور چقدر است؟
** الف) سوم کوچک      ب) سوم بزرگ       ج) چهارم درست      د) دوم بزرگ

فاصله درجه اول تا چهارم گام ماژور چقدر است؟
الف) سوم کوچک      ب) سوم بزرگ       ** ج) چهارم درست      د) دوم بزرگ

فاصله درجه اول تا چهارم گام مینور چقدر است؟
الف) سوم کوچک      ب) سوم بزرگ       ** ج) چهارم درست      د) دوم بزرگ

فاصله درجه اول تا پنجم گام ماژور چقدر است؟
الف) سوم کوچک      ب) سوم بزرگ      ج) چهارم درست      ** د) پنجم درست

فاصله درجه اول تا پنجم گام مینور چقدر است؟
الف) سوم کوچک      ب) سوم بزرگ      ج) چهارم درست      ** د) پنجم درست

یک اکتاو چند پرده است؟
الف) 6 پرده      ب) 5/5 پرده       **ج) 6 پرده          د) هشت پرده

اگر درجه هفتم گام مینور تئوریک (طبیعی) نیم پرده کروماتیک بالا برود، چه گامی حاصل می شود؟
الف) مینور ملودیک        **ب) مینورهارمونیک       ج) ماژور      د) مینور تئوریک

مینور نسبی هر گام ماژور از کدام درجه گام ماژور شروع می گردد؟
الف) درجه پنجم     ** ب) درجه ششم        ج) درجه سوم       د) درجه هفتم

تریوله چنگ، معادل چه نتی است؟
الف) یک سفید       ب) سیاه نقطه دار      ** ج) یک سیاه       د) سفید نقطه دار

گروه کر بدون همراهی ساز را چه می نامند؟
الف) اپرا          ب) آریا              ج) اینترمتسو             ** د) آکاپلا


((گفتآواز)) معادل فارسی کدام بخش از اپرا است؟
الف) آریا          ** ب) رستاتیف              ج) اورتور          د) پرلود

((اگمنت)) اثر کیست؟
الف) موتسارت         ب) باخ          ** ج) بتهوون                   د) واگنر