نمونه سوالات درس هماهنگی عمومی موسیقی دوره مهارتی

چنانچه تصاویر در مرورگر شما نمایش داده نمی شود می توانید فایل Pdf سوالات را از اینجا دانلود نمایید
فاصله میان ((دو)) تا ((سل دیز)) کدام است؟
الف) چهارم دست       ب) پنجم درست       **ج) پنجم افزوده        د) چهارم کاسته

فاصله بین ((می)) تا ((لابمل)) کدام است؟
الف) چهارم درست     **ب) چهارم کاسته       ج) چهارم افزوده       د) پنجم افزوده

کدام فاصله، افزوده به شمار می آید؟
الف) سی – فا دیز     ب) می – سی بمل       **ج) می – لا دیز        د) می – لا بمل

کدام فاصله، کاسته است؟
الف) می – سی        ب) سی – می           ج) فا – سی           ** د) سی – فا

کدام نت، معادل آنارمونیک ((سل دیز)) می باشد؟
الف) سل بمل           ب) لا دیز              **ج) لا بمل                د) فا دوبل دیز

کدام فاصله، دیاتونیک است؟
الف) دو- دو دیز      ب) دو- دو بمل       ** ج) دو- ر دیز            د) ر- ر بمل

کدام فاصله، کروماتیک است؟
الف) دو- ر         ب) دو – سی         ** ج) دو- دو دیز            د) دو – ر بمل

معکوس فاصله سوم کوچک کدام است؟
الف) سوم بزرگ     ** ب) ششم بزرگ         ج) پنجم کاسته          د) ششم کوچک

معکوس فاصله دوم بزرگ کدام است؟
الف) دوم کوچک     ب) دوم افزوده     ** ج) هفتم کوچک     د)هفتم بزرگ

معکوس فاصله پنجم کاسته کدام است؟
الف) پنجم افزوده   ** ب) چهارم افزوده    ج) پنجم افزوده تر    د) چهارم درست

معکوس فاصله ششم کاسته کدام است؟
الف) هفتم کاسته    ب) ششم افزوده   ** ج) سوم افزوده   د) سوم بزرگ

کدامیک از فواصل زیر، هفتم کاسته می باشند؟
الف) می – دو دیز    ب) سل – ر بمل     ج) فا – سی بمل    ** د) می – ر بمل

اگر از نت ((فا)) یک فاصله ششم کاسته بالا برویم، به چه نتی خواهیم رسید؟
الف) دو           ب) ر            ج) ربمل                ** د) ر دوبل بمل

اگر از نت ((می)) یک فاصله پنجم کاسته پایین برویم به چه نتی خواهیم رسید؟
الف) لا          ب) لا بمل            **ج) لا دیز              د) سی بمل

فاصله شانزدهم بزرگ، چه فاصله ای است؟
الف) سوم کوچک     ب) چهارم درست      ج) سوم بزرگ      ** د) دوم بزرگ

فاصله بیست و پنجم درست، چه فاصله ای است؟
الف) سوم بزرگ      ب) چهارم افزوده      **ج) چهارم درست     د) پنجم درست

اگر از نت ((سل)) یک فاصله هجدهم افزوده بالا برویم به چه نتی خواهیم رسید؟
الف) دو    ** ب) دو دیز      ج) ر بمل        د) ر

اگر از نت ((می بمل)) یک فاصله ششم بزرگ پایین برویم، به چه نتی خواهیم رسید؟
الف) سل     ب) سل دیز      ج) لا دیز            ** د) سل بمل

اگر از نت ((فا)) یک فاصله هفتم کاسته پایین برویم، به چه نتی خواهیم رسید؟
الف) سل      ب) لا دیز       ج) لا          ** د) سل دیز

هر دانگ (تتراکورد)، چه فاصله ای را تشکیل می دهد؟
** الف) چهارم درست   ب) پنجم درست    ج) چهارم کاسته    د) پنجم افزوده

در هر گام، فاصله بین دو دانگ چه فاصله ای است؟
الف) نیم پرده کروماتیک    ب) نیم پرده دیاتونیک    ج) یک پرده کروماتیک   ** د) یک پرده دیاتونیک

هر گام از چند دانگ تشکیل شده است؟
الف) یک دانک    ** ب) دو دانگ     ج) سه دانگ    د) چهار دانگ

از ((ر دوبل دیز)) تا ((سل دوبل دیز)) چه فاصله ای را تشکیل می دهد؟
**الف) چهارم درست     ب) پنجم درست    ج) چهارم افزوده     د) چهارم کاسته

علامت ((دیز)) چه تغییر روی نت اعمال می کند؟
**الف) نیم پرده کروماتیک بالا می برد              ب) نیم پرده کروماتیک پایین می برد
ج) نیم پرده دیاتونیک بالا می برد                  د) نیم پرده دیاتونیک پایین می برد

علامت ((بمل)) چه تغییر روی نت اعمال می کند؟
الف) نیم پرده کروماتیک بالا می برد             ** ب) نیم پرده کروماتیک پایین می برد
ج) نیم پرده دیاتونیک بالا می برد                  د) نیم پرده دیاتونیک پایین می برد


یک تریاد بزرگ (آکورد سه صدایی ماژور) از چه فواصلی تشکیل شده است؟
الف) سوم کوچک + سوم بزرگ            **ب) سوم بزرگ + سوم کوچک
ج) سوم کوچک + سوم کوچک             د) سوم بزرگ + سوم بزرگیک تریاد کوچک (آکورد سه صدایی مینور) از چه فواصلی تشکیل شده است؟
**الف) سوم کوچک + سوم بزرگ            ب) سوم بزرگ + سوم کوچک
ج) سوم کوچک + سوم کوچک             د) سوم بزرگ + سوم بزرگ


یک تریاد کاسته (آکورد سه صدایی دیمینیشد) از چه فواصلی تشکیل شده است؟
الف) سوم کوچک + سوم بزرگ            ب) سوم بزرگ + سوم کوچک
**ج) سوم کوچک + سوم کوچک             د) سوم بزرگ + سوم بزرگ

یک تریاد افزوده (آکورد سه صدایی آگمنتد) از چه فواصلی تشکیل شده است؟
الف) سوم کوچک + سوم بزرگ            ب) سوم بزرگ + سوم کوچک
ج) سوم کوچک + سوم کوچک             **د) سوم بزرگ + سوم بزرگ

نام تریاد روبرو چیست؟           
 
الف) می مینور       ** ب) می ماژور       ج) می کاسته       د) می افزوده
نام تریاد روبرو چیست؟


الف) فا مینور      ** ب) فا ماژور            ج) فا کاسته            د) فا افزوده

نام تریاد روبرو چیست؟

**الف) سل مینور         ب) سل ماژور       ج) سل کاسته        د) سل افزوده

نام تریاد روبرو چیست؟

الف)  ر دیز مینور    ** ب) ر دیز ماژور    ج) ر دیز کاسته        د) ر دیز افزوده

نام تریاد روبرو چیست؟

الف) سی مینور         ب) سی ماژور            **ج) سی کاسته           د) سی افزوده

نام تریاد روبرو چیست؟

** الف) می ماژور       ب) سی ماژور      ج) سل دیز ماژور       د) سل دیز مینور

نام تریاد روبرو چیست؟


الف) لا مینور          ب) دو ماژو          ج) فا مینور            ** د) فا ماژور

نام تریاد روبرو چیست؟

الف) ر ماژور     ب) ر مینور     ج) سی بمل ماژور       ** د) سل مینور

نام تریاد روبرو چیست؟

الف) فا دیز ماژور     ب) لا دیز ماژور        ج) ر دیز ماژور      ** د) ر دیز مینور

نام تریاد (آکورد سه صدایی) روبرو چیست؟

الف) فا ماژور           ب) فا مینور         ** ج) سی کاسته              د) سی مینور

نام تریاد (آکورد سه صدایی) که روی درجه سوم گام سل ماژور تشکیل می گردد چیست؟
الف) سی ماژور     ** ب) سی مینور      ج) سی کاسته        د) سی افزوده

نام تریاد (آکورد سه صدایی) که روی درجه چهارم گام سل ماژور تشکیل می گردد چیست؟
**الف) دو ماژور     ب) دو مینور        ج) دو کاسته        د) دو افزوده

نام تریاد (آکورد سه صدایی) که روی درجه دوم گام می ماژور تشکیل می گردد چیست؟
الف) فا ماژور       ب) فا مینور         ج) فا دیز ماژور       ** د) فا دیز مینور

نام تریاد (آکورد سه صدایی) که روی درجه هفتم گام ر ماژور تشکیل می گردد چیست؟
الف) دو کاسته          ب) دو افزوده       **ج) دو دیز کاسته       د) دو دیز افزوده

نام تریاد (آکورد سه صدایی) که روی درجه پنجم گام لا مینور هارمونیک تشکیل می گردد چیست؟
** الف) می ماژور      ب) می مینور     ج) می بمل ماژور      د) می بمل مینور

نام تریاد (آکورد سه صدایی) که روی درجه سوم گام لا بمل ماژورتشکیل می گردد چیست؟
الف) دو بمل ماژور       ب) دو بمل مینور      ج) دو ماژور      ** د) دو مینور

نام تریاد (آکورد سه صدایی) که روی درجه پنجم گام ر مینور هارمونیک تشکیل می گردد چیست؟
الف) لابمل ماژور      ب) لا مینور         ج) لابمل کاسته          ** د) لا ماژور

نام تریاد (آکورد سه صدایی) که روی درجه هفتم گام می بمل ماژور تشکیل می گردد چیست؟
الف) ر بمل مینور         ب) ر بمل کاسته             ج) ر مینور         ** د) ر کاسته

آکورد دومینانت هفت (هفتم نمایان) روی کدام درجه از گام ماژور ساخته می شود؟
الف) درجه هفتم      ب) درجه چهارم       ** ج) درجه پنجم            د) درجه اول

آکورد هفتم نمایان روی کدام درجه از گام حل می شود؟
الف) دومینانت        **ب) تونیک          ج) مدیانت         د) ساب دومینانت

کادانس به چه معنی است؟
الف) اوج       ** ب) فرود              ج) تغییر مد         د) تغییر تونالیته

گام پنتاتونیک چند درجه دارد؟
** الف) پنج درجه      ب) شش درجه      ج) هفت درجه         د) هشت درجه

گام تمام پرده (دبوسی) از چند نت تشکیل شده است؟
الف) پنج نت      ** ب) شش نت       ج) هفت نت          د) هشت نت

گام ماژور از چند تتراکورد ((دانگ)) تشکیل شده است؟
الف) شش دانگ    ب) چهار دانگ        ج) سه دانگ      **د) دو دانگ

کادانس از درجه چهارم به تونیک چه نام دارد؟
**الف) پلاگال       ب) آتنتیک       ج) ناقص       د) فریبنده

کادانس از آکورد دومینانت به تونیک را چه می نامند؟
الف) پلاگال       ب) ناقص     **ج) اتنتیک       د) نیمه کامل